Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Molengraaf Mediawerk zijn ontleend aan de standaard leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Algemeen

Artikel 1
Deze standaard leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die Molengraaf Mediawerk met een afnemer sluit en gelden voor elke opdracht die Molengraaf Mediawerk voor een afnemer uitvoert. In onderling overleg kan van deze bepalingen afgeweken worden.

Kwaliteit

Artikel 2
Molengraaf Mediawerk verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

Geheimhouding

Artikel 3
Molengraaf Mediawerk verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen en waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 4
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische, schriftelijke of andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de hier beschreven algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop Molengraaf Mediawerk gebruikelijk levert.

Artikel 5
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze (kort) omschreven en worden afspraken gemaakt over:
– het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
– de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is en wat zijn inbreng is;
– de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
– de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
– de tijd waarbinnen geïnterviewden en andere betrokkenen, indien gewenst, inzage krijgen en inhoudelijk moeten reageren;
– wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
– de wijze waarop de tekst, video, voice-over bijdrage of andere dienst wordt aangeleverd;
– de uiterste aanlevertermijn, de tijd die nodig is voor de aanpassing van de tekst, video, voice-over bijdrage of andere dienst, en het geldende honorarium.

Ook worden afspraken gemaakt over eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
– eindredactie;
– administratieve ondersteuning;
– coördinatie;
– drukproefcorrectie;
– verzorging van illustraties en/of fotografie;
– vormgeving;
– begeleiding van druk en afwerking;
– regie;
– huur geluidsstudio;
– montage;
– kleurcorrectie;
– geluidsnabewerking;
– overige organisatorische begeleiding.

Acceptatie bijdragen of diensten

Artikel 6
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen, zoals voor dagbladen, radio, televisie, internet en andere snelle media, geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage is bestemd. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

Concepttekst en eenmalige herziening

Artikel 7
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst, zoals een video of een voice-over bijdrage, is een eenvoudige herziening bij de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 8
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden, hetzij mondeling, hetzij (kort) schriftelijk, hetzij via een aanvullende of aangepaste offerte.

Offerte en offertekosten

Artikel 9
In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien echter een uitgewerkt voorstel besproken wordt, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk nodig is of indien de offerte anderszins meer dan één uur werk vraagt, kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Molengraaf Mediawerk moet dit wel melden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek en wordt Molengraaf Mediawerk gevraagd dit verslag te maken, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11
De ideeën en de toelichting daarop, die in een offerte of voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van Molengraaf Mediawerk. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee auteursrechtelijk beschermd is, kan bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Als de afnemer voor de ideeën (of het idee) betaalt, maar de uitvoering door een ander laat doen, wordt vijftig procent van de waarde van de opdracht (volgens het tarief van Molengraaf Mediawerk) in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 12
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor veertien dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Dit soort offertes geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Kostensoorten

Artikel 13
In de offerte en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, eventuele verblijfskosten en bijzondere kosten, voor bijvoorbeeld materiaal. Indien bij een opdracht werkzaamheden worden gecombineerd met die voor een andere afnemer, zal Molengraaf Mediawerk dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 14
Zolang een opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Molengraaf Mediawerk.

Artikel 15
Indien een opdracht als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Molengraaf Mediawerk niet verplicht de afgesproken bijdragen of diensten te leveren, als die nog niet gereed zijn. Hij heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring

Artikel 16
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Molengraaf Mediawerk geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Molengraaf Mediawerk tegen elke aansprakelijkheid, op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Molengraaf Mediawerk. De afnemer vrijwaart Molengraaf Mediawerk ook tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Molengraaf Mediawerk bovendien tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie, indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Auteursrechten

Artikel 17
Molengraaf Mediawerk geeft de afnemer toestemming de geleverde bijdragen kosteloos meerdere malen te publiceren of anderszins te gebruiken, tenzij anders wordt overeengekomen. Molengraaf Mediawerk heeft het recht bijdragen elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 18
Indien de afnemer, tegen een eventueel gemaakte afspraak in, een geleverde bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde, vergelijkbare of andere vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het doel, in beginsel vijftig procent van het oorspronkelijke honorarium. Als Molengraaf Mediawerk extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken om (her)publicatie mogelijk te maken, worden de kosten daarvan in rekening gebracht. Gaat het om (her)publicatie van een bijdrage tegen een eventueel gemaakte afspraak in, dan komen de kosten van dit extra werk bovenop de genoemde vergoeding.

Artikel 18a
Hergebruik van een bijdrage tegen een eventueel gemaakte afspraak in, waarbij in de ogen van Molengraaf Mediawerk bovendien de kwaliteit van de bijdrage ernstig is aangetast, wordt beschouwd als een inbreuk op de goede naam van Molengraaf Mediawerk. In dat geval komt Molengraaf Mediawark een vergoeding toe van 100 procent van het overeengekomen honorarium.

Artikel 19
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Molengraaf Mediawerk worden gebracht en door hem worden aanvaard. Molengraaf Mediawerk kan ook zelf eisen dat zijn naam niet wordt vermeld.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste vijftig procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 20
Bij ingrijpende wijziging van een geleverde bijdrage, die niet de goedkeuring van Molengraaf Mediawerk krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van de betreffende bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21
De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op bijdragen die Molengraaf Mediawerk van derden betrekt. Molengraaf Mediawerk garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22
De in de voorgaande artikelen genoemde percentages laten onverlet het recht van Molengraaf Mediawerk om, in geval van een inbreuk op het auteursrecht, de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen of andere acties op basis van de Auteurswet te ondernemen.

Artikel 23
Voor ideeën en tips van Molengraaf Mediawerk die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisering van een product, dient de opdrachtgever Molengraaf Mediawerk een redelijke vergoeding te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het product dat gerealiseerd is of wordt als gevolg van het idee of de tip.

Betaling

Artikel 24
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25
De betalingstermijn is veertien dagen na levering. Als Molengraaf Mediawerk factureert, dient de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Molengraaf Mediawerk vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 26
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer.

Geschillen

Artikel 27
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet lukt, is de rechter in het gebied van Molengraaf Mediawerk of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.